Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie do składania ofert na dostawę 10 witaczy.Trzebnica, dn. 02.06.2020r.

Z.O.9/06/2020/WT

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 10 witaczy.

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 10 sztuk drewnianych witaczy.

 

Zamówienie związane jest z realizacją „Projektu Współpracy pn. Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I.  ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje projekt, wykonanie, dostawę i montaż 10 sztuk drewnianych witaczy.

 

Specyfikacja zamówienia

 1. Projekt witaczy stołu oraz ławki – 1 kpl.
 2. Ilość witaczy – 10 szt.
 3. Materiał: suche drewno. Maksymalna wilgotność drewna w granicach 20% do 25%.
 4. Wymiary 2,4m x 1,2m.
 5. Powierzchnia ekspozycyjna 0,95m x 0,95 m wykonana ze sklejki, chroniona daszkiem
 6. Słupy (nogi) wykonane z belek 10x10cm, mocowanych do gruntu z użyciem przeznaczonych do tego metalowych kotew
 7. Minimum trójwarstwowa impregnacja przeciw wilgoci, pleśni, grzybom, korozji i promieniowaniu UV – jedna warstwa impregnatu głęboko penetrującego i dwie warstwy lakierobejcy. Kolor TIK
 8. Gwarancja: min. 2 lata,
 9. Dostawa i montaż witaczy w 10 miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Powiatu Trzebnickiego
 • Gmina Oborniki Śląskie: Pęgów, Uraz, Bagno, Kuraszków, Morzęcin Mały
 • Gmina Trzebnica: Kuźniczysko
 • Gmina Zawonia: Czeszów,
 • Gmina Wisznia Mała: Malin
 • Gmina Prusice: Wilkowa, Strupina.
 1. Oznakowanie witaczy logotypami zgodne z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz z logo LGD Kraina Wzgórz;

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający udostępni (przekaże drogą elektroniczną) Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania oznaczeń – logotypów
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, żądania poprawy, a także prawo do akceptacji projektu przed wykonaniem.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia na własny do wskazanych przez Zamawiającego miejscowości do dnia 27 lipca 2020 roku.

 

VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadań polegających na wykonaniu analogicznych zamówień.

Cena powinna obejmować projekt, wykonanie, dostarczenie i montaż przedmiotu w miejscu wskazanych przez Zamawiającego.

 

VII. PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VIII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.
 4. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
 • uwierzytelnione kserokopie dokumentów (zamówień, umów, faktur, referencji, ) potwierdzających zrealizowanie minimum 1 zadania polegającego  na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie witacza (wg podobnej specyfikacji jak w niniejszym zaproszeniu) w ciągu minionych dwóch lat i bieżącego roku (2018, 2019, 2020).
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

X.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura  lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „WITACZE”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  1A/1, do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie rozpatrywana ( liczy się data dostarczenia oferty, a nie data stempla pocztowego).

 

XI. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XII. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem spełnienia ww. warunków

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty – oferta_witacz
 2. Poglądowa wizualizacji witacza – witacz rysunek

Trzebnica, dn. 14.06.2020

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

 

Zaproszenie do składania ofert na  zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 10 sztuk drewnianych witaczy.

Z.O.9/06/2020/WT

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 Galanteria Drewniana, Usługi Stolarskie Paweł Łaczmański, ul. Trzebnicka 10, 55-106 Zawonia 8 000,00 zł
2 Dorota Jaśkowska DORI, Godzięcin 1, 56-120 Brzeg Dolny 9 000,00 zł

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy Galanteria Drewniana, Usługi Stolarskie Paweł Łaczmański, ul. Trzebnicka 10, 55-106 Zawonia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania – Zbiorcze zestawienie ofert witacze

 

 

 

 

 

drukuj