Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Dokumenty wewnętrzne 

 

 Analiza wraz z opracowaniem poziomu osiągnięcia celów, wskaźników ujętych w LSR (PROW 2007 – 2013) (doc)

  ANKIETA MONITORUJĄCA

  Ankieta monitorująca za okres do 31.12.2017

 Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD KWT – Osoby fizyczne (doc)

  Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD KWT – Osoby prawne (doc)

  Dziennik ustaw – rozporządzenie po zmianach

  Harmonogram planowanych naborów (w euro)(docx)

  Karta innowacji

  Karta zgloszenia operacji sprzyjającej ochronie środowiska i/lub klimatu

 Lista członków LGD (docx)

 Lokalna Strategia Rozwoju PROW 2007 – 2013 (pdf)

  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020(docx)

  Lokalne Kryteria Wyboru

 Opis obszaru objętego LSR (docx)

  Oświadczenie beneficjenta o kontakcie

  Procedura – operacje własne

  Procedury operacji grantowych

  Projekty „Konkursowe” – opis procedury (doc)

  PROTEST wnoszony w związku z negatywną oceną operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania

  Plan działania oraz budżet

 Plan Komunikacji (PROW 2014 – 2020) (pdf)

  Plan Szkoleń Pracowników

 Plan włączenia lokalnej społeczności w tworzenie LSR 2014-2020 (pdf)

 Regulamin Biura LGD (pdf) Zał. nr 1 zakres obowiązków  (docx) zał. nr 2 wniosek o udzielenie informacji (docx)  zał nr 3 karta BHP (pdf)

  Regulamin komisji rewizyjnej LGD (doc)

  REGULAMIN-KONKURSU( Facebook)

 Regulamin Pracy Zarządu (docx)

  Regulamin Rady (doc)

 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (pdf)

  Statut (doc)

 Umowa ramowa (realizacja LSR w ramach PROW 2014 – 2020) (pdf)

  Wzór umowy projektu grantowego z Zarządem Województwa (PDF) załącznik 1 (pdf) załącznik 2

  Wzór umowy projektu grantowego z Zarządem Województwa (EXL) załącznik 1 (exl) załącznik 2 (exl)

  Załącznik nr 1 do Procedury Karta weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

  Załącznik nr 2 do procedury Wzór pisma wzywającego wnioskodawcę do uzupełnień

  Zestawienie rzeczowo-finansowe