Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2020Dokumenty wewnętrzne 

logotypy 2014-2020

 

  Statut (doc)

 Lokalna Strategia Rozwoju PROW 2007 – 2013 (pdf)

  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020(docx)

 Regulamin Pracy Zarządu (docx)

 Regulamin Biura LGD (pdf) Zał. nr 1 zakres obowiązków  (docx) zał. nr 2 wniosek o udzielenie informacji (docx)  zał nr 3 karta BHP (pdf)

Regulamin Rady (doc)

 Regulamin komisji rewizyjnej LGD (doc)

 lista członków LGD (docx)

 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (pdf)

Lokalne Kryteria Wyboru

 Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD KWT – Osoby fizyczne (doc)

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD KWT – Osoby prawne (doc)

 Analiza wraz z opracowaniem poziomu osiągnięcia celów, wskaźników ujętych w LSR (PROW 2007 – 2013) (doc)

 Plan włączenia lokalnej społeczności w tworzenie LSR 2014-2020 (pdf)

 Opis obszaru objętego LSR (docx)

harmonogram planowanych naborów (w euro)(docx)

 Umowa ramowa (realizacja LSR w ramach PROW 2014 – 2020) (pdf)

 Plan Komunikacji (PROW 2014 – 2020) (pdf)

  Projekty „Konkursowe” – opis procedury (doc)

Załącznik nr 1 do Procedury Karta weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do procedury Wzór pisma wzywającego wnioskodawcę do uzupełnień

 oświadczenie beneficjenta o kontakcie

Procedury operacji grantowych

Procedura – operacje własne

Plan Szkoleń Pracowników

karta-innowacji

karta zgloszenia operacji sprzyjającej ochronie środowiska i/lub klimatu

Plan działania oraz budżet

dziennik ustaw rozporządzenie po zmianach

PROTEST wnoszony w związku z negatywną oceną operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania

ANKIETA MONITORUJĄCA

Ankieta monitorująca za okres do 31.12.2017

zestawienie rzeczowo-finansowe

Wzór umowy projektu grantowego z Zarządem Województwa (PDF) załącznik 1 (pdf) załącznik 2

Wzór umowy projektu grantowego z Zarządem Województwa (EXL) załącznik 1 (exl) załącznik 2 (exl)

REGULAMIN-KONKURSU( Facebook)