Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Informacja nr 1/OW/2019 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 4 października 2019 roku.Informacja nr 1/OW/2019 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 4 października 2019 roku.

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.krainawzgorz.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego

Tytuł operacji: „Stworzenie Marki Regionu Krainy Wzgórz Trzebnickich celem zachowania dziedzictwa lokalnego regionu objętego LSR.”

 

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem I.
 • Celem ogólnym 1. Wzrost gospodarczy w oparciu o rozwój turystyki i wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Krainy Wzgórz Trzebnickich
 • Celem szczegółowym 1.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej w oparciu o produkty lokalne i walory przyrodniczo-kulturowe obszaru.

Operacja będzie oceniana zgodnie z kryteriami oceny dla przedsięwzięcia nr I

III. Opis operacji i planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Operacja własna będzie polegała na stworzeniu marki regionu, skupiającej się na promocji lokalnych produktów oraz artystów, poprzez wyposażenie urzędów gmin lub ośrodków kultury z pięciu gmin członkowskich LGD w ekspozycje przedstawiające dziedzictwo lokalne z terenu objętego LSR. Planuje się także wydanie publikacji promocyjnych (publikacja promująca dziedzictwo lokalne dla całego terenu LGD, kalendarz imprez kulturalnych itp.).

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

 • Zakres: Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego
 • Wskaźnik Rezultatu:

– Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1;

 • Wskaźnik produktu:

– Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 5.

 

 1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto
 2. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych

 

Wymagane dokumenty, w tym: formularz ZGŁOSZENIE (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI” (w oryginale) oraz dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, przy ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55 -100 Trzebnica do 5 listopada 2019 r.

UWAGA!

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie:

 

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Stworzenie Marki Regionu Krainy Wzgórz Trzebnickich celem zachowania dziedzictwa lokalnego regionu objętego LSR.”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w dniu 4.10.2019r. Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji  operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków PROW na lata 2014 – 2020.”

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej operacji własnej, należy napisać na adres e-mail: lgdkwt@wp.pl  lub zadzwonić pod numer 71 312 38 09  w godzinach pracy Biura LGD.

 

Załączniki:

 1. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia I.
 2. Karta zgłoszenia innowacji.
 3. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.
 4. Wykaz podmiotów uprawnionych do wsparcia wraz wymaganymi dokumentami.

 

drukuj