Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Informacja nr 2/OW/2019 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 4 października 2019 roku. 

Informacja nr 2/OW/2019 o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 4 października 2019 roku.

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.krainawzgorz.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

 

Tytuł operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, mający na celu wsparcie istniejących i planowanych do założenia Wiosek Tematycznych Krainy Wzgórz Trzebnickich”

 

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem III.
 • Celem ogólnym 2. Wysoka jakość życia mieszkańców Krainy Wzgórz Trzebnickich
 • Celem szczegółowym 2.1. Wsparcie działań na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego.

Operacja będzie oceniana zgodnie z kryteriami oceny dla przedsięwzięcia nr III

III. Opis operacji i planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Operacja własna będzie polegała na wsparciu istniejących i planowanych do założenia wiosek tematycznych z 5 gmin członkowskich LGD (z Gminy Wisznia Mała  – Malin; z Gminy Prusice – Borówek, Strupina; z Gminy Trzebnica – Kuźniczysko, Szczytkowice, Marcinowo; z Gminy Zawonia – Czeszów; z Gminy  Oborniki Śląskie – Uraz, Kuraszków, Bagno). W ramach operacji zostaną zakupione grille murowane w celu pobudzenia 10 wybranych w ramach projektu wiosek tematycznych do większej aktywności wśród lokalnych mieszkańców. Projekt ma na celu ponadto umożliwienie wdrożenia wizji rozwoju lokalnego poprzez utworzenie oferty turystycznej i zapewnienie prawidłowego jej funkcjonowania.

 

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 • Wskaźnik Rezultatu:

– Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej – 600;

 • Wskaźnik produktu:

– Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 10.

 

 1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł brutto
 2. Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowalnych

 

Wymagane dokumenty, w tym: formularz ZGŁOSZENIE (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI” (w oryginale) oraz dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, przy ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55 -100 Trzebnica do 5 listopada 2019 r.

UWAGA!

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie:

 

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, mający na celu wsparcie istniejących i planowanych do założenia Wiosek Tematycznych Krainy Wzgórz Trzebnickich”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w dniu 4.10.2019r. Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji  operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków PROW na lata 2014 – 2020.”

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej operacji własnej, należy napisać na adres e-mail: lgdkwt@wp.pl  lub zadzwonić pod numer 71 312 38 09  w godzinach pracy Biura LGD.

 

Załączniki:

 1. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia III.
 2. Karta zgłoszenia innowacji.
 3. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.
 4. Wykaz podmiotów uprawnionych do wsparcia wraz wymaganymi dokumentami.
drukuj