Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2020Zaproszenie do składania na wykonanie usługi – nakręcenie 3 minutowego spotu reklamowego na temat Wiosek Tematycznych w Krainie Wzgórz Trzebnickich wraz z emisją w telewizji regionalnejTrzebnica, dn. 01.07.2020r.

Z.O.1/07/2020/WT

 

Zaproszenie do składania na wykonanie  usługi – nakręcenie 3 minutowego spotu reklamowego na temat Wiosek Tematycznych w Krainie Wzgórz Trzebnickich wraz z emisją w telewizji regionalnej

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi – nakręcenie 3 minutowego spotu reklamowego na temat Wiosek Tematycznych w Krainie Wzgórz Trzebnickich wraz z emisją w telewizji regionalnej

 

Zamówienie związane jest z realizacją  „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi – nakręcenie 3 minutowego spotu reklamowego na temat Wiosek Tematycznych w Krainie Wzgórz Trzebnickich wraz z emisją w telewizji regionalnej

 

Specyfikacja zamówienia:

 • długość spotu – 3 minuty,
 • emisja w lokalnej telewizji
 • reklama i zachęcenie do przyjazdu do wszystkich wiosek tematycznych Krainy Wzgórz Trzebnickich,
 • Zawierać będzie krótką informację o ich ofercie, zajęciach i sukcesach.
 • Spot promocyjny w trakcie emisji będzie informował o finansowaniu z PROW 2014-2020, logotypy  zgodne z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz z logo LGD Kraina Wzgórz;

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuję usługę  w terminie do 28.07.2020 r.

 

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadania polegającego na nakręcenie podobnego materiału/spotu promocyjnego.

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

 • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
 • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(referencji )potwierdzających zrealizowanie minimum dwóch usług polegających na nakręceniu podobnego materiału promocyjnego/spotu reklamowego
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „spot reklamowy”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  61A/1, do dnia 08.07.2020 r. do godz. 12.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

X. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Załączniki:

 1. Wzór oferty – Oferta_spot reklamowy

Trzebnica, dn. 10.07.2020

Zaproszenie do składania na wykonanie usługi – nakręcenie 3 minutowego spotu reklamowego na temat Wiosek Tematycznych w Krainie Wzgórz Trzebnickich wraz z emisją w telewizji regionalnej

Z.O.1/07/2020/WT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 Fundacja Rozwoju Kultury „FOTOTONY”, Pl. Zwycięstwa 7, 55-120 Oborniki Śląskie 4 800,00 zł
2 Telewizja Wzgórz Trzebnickich Paulina Haba, ul. Pogodna 5e, 55-100 Trzebnica 4960,00 zł

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Fundacji Rozwoju Kultury „FOTOTONY”, Pl. Zwycięstwa 7, 55-120 Oborniki Śląskie.

drukuj