Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2020Zaproszenie do składania na wykonanie usługi – wideokonferencja/szkolenie internetoweTrzebnica, dn. 14.06.2020r.

Z.O.13/06/2020/WT

 

Zaproszenie do składania na wykonanie  usługi – wideokonferencja/szkolenie internetowe

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi – wideokonferencja/szkolenie internetowe

 

Zamówienie związane jest z realizacją  „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I.  ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi – wideokonferencji/szkolenia internetowego.

Specyfikacja zamówienia:

 • 5 spotkań każde po 4 h ( szkolenia dla nowych wiosek tematycznych które nie posiadają żadnej oferty turystycznej). Cykl szkoleniowy służyć będzie wypracowaniu oferty wsi tematycznej na bazie zasobów miejscowości i pasji mieszkańców.
 • Zakres tematyczny warsztatów:

– historia wiosek tematycznych w Polsce i Europie,

– specjalizacja wsi,

– jak założyć wieś tematyczną,

-przykłady działających wsi tematycznych,

– wizerunek i promocja,

-oferty dla grup pobytowych i turystów indywidulanych,

-źródła finansowania wdrażania wioski tematycznej,

– aspekty prawne funkcjonowania wsi tematycznej.

3) Uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe.

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje cykl szkoleniowy  w terminie do 20.07.2020 r.

 

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia eksperta w zakresie wiosek tematycznych

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po zrealizowaniu całego cyklu szkoleniowego.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

 • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
 • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(referencji )potwierdzających zrealizowanie minimum dwóch usług polegających na szkoleniach z zakresu wiosek tematycznych
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „wideokonferencja/szkolenie internetowe”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  1A/1, do dnia 19.06.2020 r. do godz. 12.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

X. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Załączniki:

 1. Wzór oferty – Oferta_wideokonferencja_szkolenie internetowe

Trzebnica, dn. 21.06.2020

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zaproszenie do składania na wykonanie  usługi – wideokonferencja/szkolenie internetowe

Z.O.13/06/2020/WT

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 Fundacja Felicitatem, ul. Kraskowska 22, 46-243 Borkowice 4 900,00 zł
2 Pracownia Rozwoju Regionu, Konradówka 74a, 59-225 Chojnów 5 000,00 zł

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Fundacji Felicitatem, ul. Kraskowska 22, 46-243 Borkowice.

 

Zbiorcze zestawienie do pobrania – Zbiorcze zestawienie ofert wideokonferencjaszkolenie internetowe

 

 

 

drukuj