Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 sztuk agregatów prądotwórczychTrzebnica, dn. 02.06.2020r.

 Z.O.8/06/2020/WT

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 sztuk agregatów prądotwórczych

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk agregatów prądotwórczych.

 

Zamówienie związane jest z realizacją „Projektu Współpracy pn. Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 sztuk agregatów prądotwórczych.

 

 

Specyfikacja zamówienia

 1. Silnik benzynowy, czterosuw
 2. Stabilizacja napięcia AVR 3
 3. „Moc całkowita”: 9,0 KW,
 4. „Moc maksymalna”: 9,8 KW,
 5. Silnik benzynowy,
 6. Tablica wyjścia: min 1x 230V, 1 x 400V,
 7. Gwarancja 24 miesiące
 8. Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego  na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, 55-100 Trzebnica ul. Obrońców Pokoju  1A/1– lub pod inny wskazany adres przez Zamawiającego w terminie do 10 lipca 2020 roku.

 

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji analogicznych zadań.
 2. W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.
 3. Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu do siedziby Zamawiającego.

VI. PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.
 4. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 2. Oferta powinna zawierać:
 • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
 • uwierzytelnione kserokopie dokumentów (zamówień, umów, faktur, referencji, ) potwierdzających zrealizowanie minimum trzech dostaw polegających na wykonaniu  (wg podobnej specyfikacji jak w niniejszym zaproszeniu) w ciągu minionego i bieżącego roku (2019, 2020).
 • kartę katalogową oferowanego produktu
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura  lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA –Agregat prądotwórczy” do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  1A/1, do dnia 09.06.2020 r. do godz. 12.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie rozpatrywana ( liczy się data dostarczenia oferty, a nie data stempla pocztowego).

 

X. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem spełnienia ww. warunków

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty – Oferta_agregat
drukuj