Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę 10 sztuk Roll -up z wizerunkiem danej wioski tematycznej z logotypami zgodnymi z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz z logo LGD Kraina Wzgórz TrzebnickichTrzebnica, dn. 01.06.2020r.

Z.O.7/06/2020/WT

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę 10 sztuk Roll -up  z wizerunkiem danej wioski tematycznej z logotypami zgodnymi  z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz  z logo LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę 10 sztuk Roll – up z wizerunkiem danej wioski tematycznej  z logotypami zgodnymi z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz z logo LGD Kraina Wzgórz.

 

Zamówienie związane jest z realizacją  „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I.  ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę 10 sztuk Roll – up z wizerunkiem danej wioski tematycznej z logotypami  zgodnymi z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz z logo LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Specyfikacja zamówienia:

1) Ilość roll –up  – 10 sztuk;

2) wymiary: 85 x 200 cm;

3) aluminiowa konstrukcja kasety;

4) dwie nogi z żebrowanego aluminium,

4) górna listwa zaciskowa, nieklejona

5) wydruk fotograficznej jakości na gładkim satynowym materiale;

6) nadruk full color

6) Nadruk: logotypy  zgodne z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz z logo LGD Kraina Wzgórz;

7) torba transportowa w komplecie.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający udostępni (przekaże drogą elektroniczną) Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania roll-up.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, żądania poprawy, a także prawo do akceptacji projektu przed wykonaniem.

3.Wykonawca zobowiązany będzie do wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zamawiającego wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy.

4.Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, układ i jakość drukowanych logotypów, które pojawiły się na materiałach – roll – up z winy Wykonawcy.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich –w terminie do 10.07.2020 r.

 

VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadań polegających na wykonaniu parasolek.

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia do biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica.

 

VII. PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VIII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

  • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich z wyszczególnieniem cen za poszczególne materiały promocyjne.
  • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(zamówień, umów, faktur itp.)potwierdzających zrealizowanie minimum dwóch zadań polegających na wykonaniu roll-up (wg podobnej specyfikacji jak w niniejszym zaproszeniu) w ciągu minionych dwóch lat i bieżącego roku (2019, 2020) wraz ze zdjęciami produktów.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
  • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

X. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

  • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Roll –up” –  do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  1A/1, do dnia 09.06.2020 r. do godz. 12.00.Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

XI. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty – Oferta_roll up

Trzebnica, dn. 14.06.2020r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę 10 sztuk Roll -up  z wizerunkiem danej wioski tematycznej z logotypami zgodnymi  z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dla projektów współpracy oraz  z logo LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, Z.O.7/06/2020/WT

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 PROMOSTAR GROUP Szymon Szymański-Zych, ul. Mieroszowska 23c-2, 54-034 Wrocław 2600,00 zł
2 Wydawnictwo Precjoza Rafał Gniła, Al. Wolności  48/11, 42-202 Częstochowa 2706,00 zł

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy PROMOSTAR GROUP Szymon Szymański-Zych, ul. Mieroszowska 23c-2, 54-034 Wrocław.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj