Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2020Zaproszenie do składania ofert na zakup 4 sztuk ekranów do projektoraTrzebnica, dn. 02.06.2020r.

Z.O.12/06/2020/WT

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4  sztuk ekranów do projektora

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 4 sztuk ekranów do projektora.

Zamówienie związane jest z realizacją „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 4 sztuk ekranów do projektora

Specyfikacja zamówienia:

Nazwa komponentu Minimalne wymagania
Parametry –        Ekran prznośny, składany.

–        Wysokość powierzchni projekcyjnej : min 170 cm.

–        Szerokość powierzchni projekcyjnej: min 170 cm.

–        Format obrazu 1:1.

–        Materiał wykonania: Matt White.

–        Mocowanie – trójnóg.

–        Mechanizm automatycznie zwijający ekran.

–        Czarne ramki zwiększające kontrast oglądania.

–        Kolor biały.

Gwarancja –        Min 24 miesiące

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich –w terminie do 30.06.2020 r.

 

V.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadań polegających na dostawie podobnych ekranów do projektora.

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia do biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica.

 

VI.  PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

  • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
  • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(zamówień, umów, faktur itp.)potwierdzających zrealizowanie minimum trzech zadań polegających na dostawie podobnych ekranów do projektora.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
  • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

  • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „EKRAN DO PROJEKTORA”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  61A/1, do dnia  10.06.2020 r. do godz. 12.00.Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

X. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI.  ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty – Oferta_ekran do projektora

 

Trzebnica, dn. 14.06.2020r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4  sztuk ekranów do projektora

Z.O.12/06/2020/WT

 

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 BIK Computer s.c. S.Komisarczyk, S. Witwicki, ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica 4 646,01 zł

 

W/w oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Zbiorcze zestawie ofert – Zbiorcze zestawienie ofert akran do projektora

drukuj