Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie do składania ofert na zakup 4 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Office Home & Business 2019 PolishTrzebnica, dn. 02.06.2020r.

Z.O.10/06/2020/WT

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4  sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Office Home & Business 2019 Polish

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 4 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Office Home & Business 2019 Polish

Zamówienie związane jest z realizacją „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 4 sztuk nowych, fabrycznie zapakowanych laptopów wraz z oprogramowaniem Office Home and Business 2019 Polish.

Specyfikacja zamówienia:

Ilość: 4 sztuki fabrycznie nowych, oryginalnie zapakowanych laptopów wraz z oprogramowaniem Office Home and Business 2019 Polish.

 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania
Typ –        Komputer przenośny.

–        W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Zastosowanie –        Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb biznesowych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej oraz pracy zdalnej.
Procesor –        Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych.

–        W teście Benchmark Average CPU Mark (www.cpubenchmark.net)  wynik min. 6100  punktów.

(stan na dzień ogłoszenia zapytania).

Matryca –        Przekątna, min 14”

–        Rozdzielczość min. 1366 x 768.

–        Powłoka matowa.

–        Jasność min 220 cd/m².

–        Rozmaiar plamki max 0,226 x 0,226 mm

–        Gęstość pikseli 112 ppi.

Pamięć operacyjna RAM –        Min. 4 GB.
Parametry pamięci masowej –        Dysk twardy typu SSD

–        Pojemności min. 500 GB.

Karta graficzna –        Typ karty graficznej: zintegrowana
Wyposażenie multimedialne –        Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną.

–        Wbudowane głośniki

–        Wbudowana kamera.

–        Wbudowany mikrofon.

–        Czytnik kart SD, SDHC, SDXC.

Złącza Wbudowane porty:

–        min. 1 x HDMI 1.4,

–        VGA (D-Sub),

–        min. 2 porty USB 3.0 / USB 3.1

–        min 1 port USB 2.0

–        port dla zestaw słuchawka/mikrofon,

–        1 x RJ-45

Komunikacja –        Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),

–        Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 b/g/n/ac

–        Bluetooth 4.1

Akumulator –        4 komorowy.
Wyposażenie –        Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty.

–        Touchpad.

–        Waga produktu max 1,8 kg

System operacyjny –        Windows 10 Pro

–        System operacyjny zainstalowany na twardym dysku, na partycji obejmującej obszar całego dysku.

Gwarancja –        Min 24 miesiące u klienta

 

IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich –w terminie do 30.06.2020 r.

 

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadań polegających na dostawie podobnych laptopów.

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia do biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

  • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
  • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(zamówień, umów, faktur itp.)potwierdzających zrealizowanie minimum trzech zadań polegających na dostawie podobnych laptopów.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
  • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

  • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „LAPTOPY”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  61A/1, do dnia 10.06.2020 r. godz. 12.00.Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

X. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty – Oferta_laptopy

 

Trzebnica, dn. 14.06.2020r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4  sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Office Home & Business 2019 Polish

Z.O.10/06/2020/WT

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 BIK Computer s.c. S.Komisarczyk, S. Witwicki, ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica 15 172,00 zł

W/w oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Zbiorcze zestawie ofert laptopy do pobrania – Zbiorcze zestawienie ofert laptopy

drukuj