Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2020Zaproszenie do składania ofert na zakup 4 sztuk rzutników multimedialnychTrzebnica, dn. 02.06.2020r.

Z.O.11/06/2020/WT

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4  sztuk rzutników multimedialnych

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 4 sztuk rzutników multimedialnych.

Zamówienie związane jest z realizacją „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 4 sztuk fabrycznie nowych rzutników multimedialnych

Specyfikacja zamówienia:

Nazwa komponentu Minimalne wymagania
Projektor –        Obsługiwane proporcje obrazu               16:9 , 4:3

–        Kompatybilność rozmiaru ekranu  1270 – 3556 mm (50 – 140″)

–        Odległość projekcji        1,85 – 4,58 m

–        Jasność projektora         2800 ANSI lumeny

–        Technologia projekcji    LED

–        Naturalna rozdzielczość projektora        1080p (1920×1080)

–        Współczynnik kontrastu (typowy)          1500:1

–        Natywne proporcje obrazu        16:9

Lampa –        Żywotność lamp              50000 godz.

–        Typ lamp             LED (Dioda elektroluminescencyjna)

Video –        Pełny HD
Porty i interfejsy –        Liczba portów USB 2.0 2

–        Wejscie Audio (L,P)       1

–        Liczba portów VGA (D-Sub)       1

–        Ilość portów HDMI         1

–        Zdanlne wyjścia IR          1

–        Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr)       1

–        Karta Wi-Fi

–        Pilot

Multimedia –        Wbudowane głośniki    2

–        Moc wyjściowa (RMS) 5 W

–        Obsługiwane formaty plików wideo      AVI, DAT, MPG

–        Format kompresji zdjęć               BMP, JPEG, JPG

Gwarancja –        Min 24 miesiące

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich –w terminie do 30.06.2020 r.

 

V.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadań polegających na dostawie podobnych laptopów.

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

Cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia do biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica.

 

VI. PŁATNOŚCI

 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

  • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
  • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(zamówień, umów, faktur itp.)potwierdzających zrealizowanie minimum trzech zadań polegających na dostawie podobnych rzutników.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
  • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

  • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „RZUTNIKI”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  61A/1, do dnia 10.06.2020 r. godz. 12.00.Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

 

X.  WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty – Oferta_rzutnik multimedialny

Trzebnica, dn. 14.06.2020r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zaproszenie do składania ofert na zakup 4  sztuk rzutników multimedialnych

Z.O.11/06/2020/WT

 

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 BIK Computer s.c. S.Komisarczyk, S. Witwicki, ul. H. Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica 4 646,01 zł

 

W/w oferta została wybrana do realizacji zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert do pobrania – Zbiorcze zestawienie ofert rzutniki multimedialne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj