Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3Trzebnica, dn. 28.05.2020

Z.O.1/05/2020/WT

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego  A3

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3.

Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i instalację kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3

Specyfikacja zamówienia

Funkcje

 • Drukowanie i kopiowanie z prędkością minimum 20 stron A4 / 15 stron A3 na minutę, mono i w kolorze
 • Dwustronne drukowanie i skanowanie
 • Obsługa plików TIFF, JPEG, PDF, XPS
 • Gramatura papieru do 300g/m2

Wyposażenie

 • Minimum 2 kasety na papier ( A4 i A3 ) + taca uniwersalna
 • Podajnik z funkcją odwracania dokumentów
 • Podstawa
 • Moduł WiFi
 • Komplet tonerów
 • Instrukcja obsługi w języku polskim

 

 

W cenę urządzenia wliczone zostaną wszelkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności dostarczenie do siedziby Zamawiającego (wszystkie koszty związane z dostarczeniem), montaż, uruchomienie – do stanu gotowości do pracy, gwarancja i serwis gwarancyjny (w okresie udzielonej gwarancji).

Gwarancja na okres przynajmniej min. 24 miesiące, ( preferowany 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru (uruchomienie do pracy) pod warunkiem dokonywania regularnych przeglądów wg książki przeglądów (serwisowej).

Urządzenie obsługuje przynajmniej wszystkie bieżące stan na rok 2019/20 systemy operacyjne WINDOWS.

Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, znajdował się w stanie nie uszkodzonym, technicznie sprawnym i był wolny od wad.

Zamawiający zastrzega sobie czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 2 dni robocze.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego, na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  1A/1, 55-100 Trzebnica – w terminie do 18.06.2020 r.

 

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadań polegających na wykonaniu podobnych zamówień.

W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

Cena powinna obejmować dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia do biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich ul. Obrońców Pokoju 1A/1, 55-100 Trzebnica.

VI. PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 • Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.
 • W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 • Oferta powinna zawierać:
 • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
 • uwierzytelnione kserokopie dokumentów (zamówień, umów, faktur, referencji, ) potwierdzających zrealizowanie minimum trzech zadań polegających na zakupie i dostarczeniu urządzeń wielofunkcyjnych (wg podobnej specyfikacji jak w niniejszym zaproszeniu) w ciągu minionego i bieżącego roku (2019, 2020).
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura  lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „urządzenie wielofunkcyjne”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  1A/1, do dnia 04.06.2020 r. do godz. 12.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie rozpatrywana ( liczy się data dostarczenia oferty, a nie data stempla pocztowego).

 

X. WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem spełnienia ww. warunków

 

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty (pobierz)

 

UWAGA ! PONIŻEJ PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Trzebnica., dnia 29.05.2020r.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

W nawiązaniu z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na zadanie pn: zakup i dostawa wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Poniżej publikujemy treść pytań oraz odpowiedzi.

 1. Czy urządzenie ma być wyposażone w tonery o określonej minimalnej wydajności czy wystarczą tonery startowe – ma to wpływ na cenę urządzenia?

Odp. Urządzenie ma być wyposażone w PEŁNOWARTOŚCIOWY zestaw tonerów ( wyposażenie urządzenia w tzw. zestaw startowy zostanie uznane za niespełnienie minimalnych wymogów zawartych w zaproszeniu do składania ofert) zgodny z ofertą handlową Oferenta. Oczekiwana minimalna wydajność to ok. 15 000 kopii.

 1. Czy wystarczy taca uniwersalna na pojedyncze kartki – większość modeli ma tace uniwersalne na min. 100 kartek ale są rozwiązania, gdzie jest to opcja a urządzenie wyposażone jest tylko w pojedynczy podajnik ?

Odp. Urządzenie ma być wyposażone w tacę uniwersalną na min. 100 arkuszy.

 1. Czy zamawiający ma określone wymagania dotyczące pojemności podajnika dokumentów. W niektórych najtańszych urządzeniach występują podajniki o pojemności 50 kartek – czy to jest wystarczające?

Odp. Urządzenie ma być wyposażone w podajnik oryginałów z funkcją odwracania dokumentu na min. 100 arkuszy.

 1. Czy zamawiający ma jakieś wymagania dot. pamięci RAM i dysku twardego urządzenia – co ma wpływ na prędkość pracy i funkcjonalność urządzenia. W podstawowych modelach nie występuje dysk twardy, a pamięć urządzenia to zaledwie 512MB?

Odp. Urządzenie ma być wyposażone w pamięć min. 4GB RAM oraz dysk twardy min. 320GB HDD.

 1. Czy Zamawiający ma wymagania odnośnie panelu sterowania – w nowoczesnych rozwiązaniach mamy do czynienia z dużymi, wygodnymi 10” wyświetlaczami działającymi na zasadzie obsługi smartfonu w innych rozwiązaniach to zaledwie 5” panel?

Odp. Urządzenie ma być wyposażone w panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem min. 10”

UWAGA

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego urządzenia.

Trzebnica., dnia 29.05.2020r.

 

ZESTAW PYTAŃ NR 2

W nawiązaniu z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na zadanie pn: zakup i dostawa wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Poniżej publikujemy treść pytań oraz odpowiedzi.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie obsługujące gramaturę do 209 g/m2   ?

Odp. Zgodnie z zaproszeniem wymagamy możliwości druku na papierze do 300g/m2

 

ZESTAW PYTAŃ NR 3 i 4

Trzebnica., dnia 02.06.2020r.

 

 

W nawiązaniu z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na zadanie pn: zakup i dostawa wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Poniżej publikujemy treść pytań oraz odpowiedzi.

 1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z pamięcią ram 3GB zamiast 4 GB  i z dyskiem 320GB?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenie z wyposażeniem pamięć  3GB RAM i dysk 320GB HDD.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie obsługujące gramaturę do 280 g/m2  ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia  urządzenia obsługującego również gramaturę do 280 g/m2

ZESTAW PYTAŃ NR 5 i 6

Trzebnica., dnia 03.06.2020r.

 

 

W nawiązaniu z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert na zadanie pn.: zakup i dostawa wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Poniżej publikujemy treść pytań oraz odpowiedzi.

 

 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dyskiem SSD 256GB zamiast HDD 320GB? W tych większych z reguły tylko 250GB jest dostępnych dla urządzenia, poza tym dysk SSD jest dużo szybszy i bardziej energooszczędny.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści ofertę na urządzenie z dyskiem SSD 256GB zamiast HDD 320GB

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z pamięcią RAM 8 GB i z dyskiem 256 GB ?

    Odp. Tak,  Zamawiający dopuści ofertę na urządzenie z pamięcią RAM 8 GB i z dyskiem 256 GB

 

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 1 – Odpowiedzi na pytania_urządzenie wielofunkcyjne

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 2 – Odpowiedzi na pytania_urządzenie wielofunkcyjne

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 3 i 4 – Odpowiedzi na pytania_urządzenie wielofunkcyjne – zestaw nr 3 i 4

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 5 i 6 – Odpowiedzi na pytania_urządzenie wielofunkcyjne – zestaw nr 5 i 6

Zbiorcze zestawienie ofert

Trzebnica, 05.06.2020

Zakup i dostawa wraz z instalacją kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3

Z.O.1/05/2020/WT

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 OST Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ostrowski Witold, ul. A. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław 10 000,00 zł
2 F.H.U. CONTRAKT Adam Goik 11 500,00 zł
3 MET M. Ryczyński A.Latacz Spółka Jawna, ul. Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław 11 562,00 zł
4 Copyline Jacek Cymbrykiewicz Sp. J, ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów 11 598,90 zł
5 TOSHIBA TEC POLAND S.A., ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa 13 221,27 zł
6 Copy.Net.pl Piotr Sójka, ul. Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa 15 362,70 zł

 

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy OST Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ostrowski Witold, ul. A. Ostrowskiego 13B, 53-238 Wrocław.

Zbiorcze zestawienie – Zbiorcze zestawienie ofert urządzenie wielofunkcyjne

 

 

 

 

drukuj