Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2020Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę zestawu sprzętu nagłośnieniowego.Trzebnica, dn. 06.07.2020r.

Z.O.2/07/2020/WT

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę zestawu sprzętu nagłośnieniowego.

 

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę zestawu sprzętu nagłośnieniowego.

 

Zamówienie związane jest z realizacją  „Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”  realizowanego w ramach PROW2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica,

Osoba do kontaktu: Ewa Rogowska tel. 692 994 563 e-mail: lgdkwt@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawu sprzętu  nagłośnieniowego (2 zestawy) składającego się z następujących elementów:.

 

 1. Mikrofon bezprzewodowy szt.1 – Mikrofon doręczny bezprzewodowy z odbiornikiem pracującym na częstotliwości 522-586 MHz lub 618-694 MHz – Mikrofon z kapsułą dynamiczną – Charakterystyka mikrofonu: kardioidalna – Do 15 godzin pracy mikrofonu na zestawie baterii ( np. 2xAA)
 2. Kable sygnałowe do kolumn szt. 2 – 1 kabel o długości min.5m, oraz 1 kabel o długości min. 20m, – Kable zakończone wtyczką nakablową XLR i wtyczką jack 6,3mm TRS, – Kable symetryczne,
 3. Przedłużacze do kolumn 2 szt. – 1 przedłużacz o długości min. 5m, oraz 1 przedłużacz o długości min. 20m, – Izolacja kabla: elastyczna, gumowa, – Kabel 3x 1,5mm, – Przedłużacze zakończone wtyczką z gniazdem na uziemienie i gniazdem z bolcem uziemiającym, -,
 4. Przedłużacz do miksera 1 szt. – Przedłużacz o długości 10m, – Izolacja kabla: elastyczna, gumowa, – Kabel 3x 1,5mm, – Przedłużacze zakończone wtyczką z gniazdem na uziemienie i listwą z 4 gniazdami z bolcem uziemiającym,
 5. Mikser audio 1 szt. – Zasilanie: AC 110-240 V, 50/60 Hz – Złącze zasilania: IEC – Zasilanie Phantom: +48V – Ilość kanałów: min. 6 ( min. 5 mono, min. 1 stereo) – Wbudowane funkcje: odtwarzacz MP3, Bluetooth – Korektor graficzny – Wejścia mono: XLR/jack 6,3 mm – Wejście stereo: RCA (cinch) – Wyjście: jack 6,3 mm
 6. Kolumny głośnikowe 2 szt. – dwudrożna kolumna PA – moc min. 1000W – typowe zastosowania: muzyka na żywo (zespoły, soliści), playback – pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz – wbudowany limiter – 2-kanałowy mikser z niezależnymi wejściami mic/Line, regulacją głośności i diodami przesterowania Clip – 2-zakresowy korektor ze zintegrowanym procesorem dźwięku – wzmacniacz pracujący w klasie D , dodatkowe wyjście liniowe do łączenia z kolejnymi kolumnami głośnikowymi – gniazdo montażowe 35 mm na statyw kolumnowy.
 7. Statywy kolumnowe z pokrowcem 2 szt. – materiał – stal – wysokość – 120 do 160 cm – średnica montażowa rury – 35mm – maksymalne obciążenie – do 50 kg – maksymalny rozstaw nóg do 115 cm – długość po złożeniu do 90 cm – w zestawie pokrowiec na statywy,
 8. Statyw mikrofonowy 1 szt. – Typ: statyw mikrofonowy łamany. Regulacja wysokości: min. 2-punktowa – Długość ramienia: min. 64 cm – Wysokość: 95-145 cm – Gwint: 3/8”
 9. Case (walizka) na sprzęt 1 szt. – Minimalne Wymiary wewnętrzne: 530 x 610 x 140 mm – Forma: walizka z zamkami i zawiasami

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuję usługę  w terminie do 28.07.2020 r.

 

V.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie najniższej ceny oraz doświadczenia w realizacji zadania polegającego na dostawie zestawu sprzętu nagłośnieniowego o podobnych parametrach. W formularzu oferty należy wskazać ceny całkowite brutto.

 

VI. PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać ogółem (zgodnie z załączonym wzorem).

2.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości podzlecania wykonania danego działania.

4.W przypadku przekroczenia kwoty, jaką LGD Kraina Wzgórz dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy napisać w języku polskim na komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

2.Oferta powinna zawierać:

 • Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi, zawierającą cenę ofertową całkowitą brutto obliczoną wg kalkulacji własnej, wyrażoną w złotych polskich.
 • uwierzytelnione kserokopie dokumentów(referencji )potwierdzających zrealizowanie minimum jednej usługi polegającej na dostawie zestawu sprzętu nagłośnieniowego.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy/osoby, które:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada posiadanie takich uprawnień;
 • są w stanie zapewnić niezbędne zasoby dotyczące przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 • Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres e-mail biura lgdkwt@wp.pl lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „OFERTA – „sprzęt nagłośnieniowy”, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Obrońców Pokoju  61A/1, do dnia 13.07.2020 r. do godz. 12.00. Oferta dostarczona po tym terminie nie będzie ważna.

X. OFERTY

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana bezpośrednio wybranemu oferentowi. W tym okresie oferenci pozostają związani ofertą. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert, oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty – Oferta_sprzęt nagłośnieniowy_

Trzebnica, dn. 14.07.2020

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Zakup i dostawa zestawów sprzętu nagłośnieniowego

Z.O.2/07/2020/WT

 

L.p. Wykonawca Cena Brutto
1 BAUZA.PL Maciej Bauza, ul. Korczaka 2b/8, 55-100 Trzebnica 9 960,00 zł

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta w/w firmy

 

drukuj