Slider

Lokalna Grupa Działania - Nabory wniosków 2021Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy trójdzielnychZapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy trójdzielnych

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie:

Kalendarza trójdzielnego 2021 LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro ( art. 4, pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

  1. Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Siedziba/dane do faktury: ul. Ks. Dz. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

REGON: 020894803

NIP: 915 – 175 – 13 – 93

Adres do korespondencji i dostarczenia zamówienia: ul. Obrońców Pokoju 1a/1, 55-100 Trzebnica

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kalendarz:

– kalendarz trójdzielny na rok 2021 ze stopką

– Ilość: 100 sztuk

– rozmiar całkowity: 80cm x 32cm

– gramatura kartonu 290g

– druk fullcolor

– otwór do zawieszenia

– druk na całej powierzchni kalendarza

– lakier wybiórczo UV

Kalendarium:

– wymiary: 14cm x 29 cm

– papier offset 80g

– kolor czarny(dni tygodnia od pn-pt), szary(soboty), czerwony(niedziele)

– okienko wskazujące aktualną datę

– miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, angielskim i niemieckim

 

*Prosimy o przesłanie dodatkowo zdjęcia przykładowego kalendarza.*

 

 

  1. Obowiązki wykonawcy

Kalendarz ścienny – trójdzielny będzie zawierać następujące treści i logotypy graficzne (aktualne na dzień realizacji zamówienia):

  1. a) zestawienie znaków graficznych:

– logo Unii Europejskiej

– logo Leader

– logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

– logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

b)Hasło promocyjne – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie

  1. c) Dane adresowe i kontaktowe Stowarzyszenia
  2. d) zdjęcia (zostaną przekazane przez Zamawiającego)

 

Dostarczenie gotowych materiałów do Biura zamawiającego w terminie:

– do 30 listopada 2020 r.

  1. Cena powinna zawierać:

* koszt przedmiotu zamówienia

* opracowanie graficzne

* przygotowanie do druku

* nadruk

* dostarczenie gotowych artykułów do zamawiającego

Układ tekstowy i wizualny materiałów będących przedmiotem zapytania musi zawierać wszystkie wymagane elementy i być zgodny z wytycznym i zasadami zawartymi w następujących dokumentach:

– Księga Wizualizacji PROW

  1. Wymagane dokumenty:

–        wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1)

Sposób  prowadzenia korespondencji z Zamawiającym w sprawie niniejszego  zamówienia:

e-mail: przetarg.lgdkwt@wp.pl

Osobą  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Katarzyna Łupkowska, tel.  71 312 38 09, przetarg.lgdkwt@wp.pl

Informacji w sprawie zaproszenia udziela się w dni robocze w  godz. 9.00 – 15.00

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca zaproponuje cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

Na cenę ofertową składa się cena netto i podatek VAT obliczony według stawek obowiązujących w ustawie o podatku od towarów i usług.

W ofercie należy podać cenę brutto.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punków obliczona według wzoru:

 

cena najniższa

 

liczba punktów oferty ocenianej = ——————————- x  100 pkt

cena oferty ocenianej

Podstawą porównania będzie cena brutto. 

Sposób przygotowania ofert:

Formularz oferty powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywanych w nim zmian. Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców, wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

 

Tytuł maila należy oznaczyć następująco: Wykonanie kalendarzy trójdzielnych

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailowo na adres przetarg.lgdkwt@wp.pl lub

przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich,

  1. Obrońców Pokoju 1a/1, 55 – 100 Trzebnica, lub

złożyć osobiście w Biurze LGD 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2020, o godzinie 14:00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną odrzucone.

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

*FORMULARZ

drukuj